SFS 2007:378 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

070378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)

2

dels

att 4 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 1 kap. 19�22 §§,

4 kap. 12 § och 9 kap. 18 §, samt närmast före 1 kap. 19 § en ny rubrik av
följande lydelse.

1 kap.

Omhändertagande av föremål

19 §

Bestämmelserna i 20�22 §§ gäller utbildning i grundskolan, gymna-

sieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan. Tillämpningsområdet
för fristående skolor anges i 9 kap. 18 §.

20 §

Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som an-

vänds på ett sätt som är störande för skolverksamheten eller som kan utgöra
en fara för säkerheten i denna.

21 §

Ett föremål som har omhändertagits enligt 20 § skall återlämnas till

eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid
upprepade tillfällen tagit med sig föremål som omfattas av 20 § eller om det
med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte
återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens
vårdnadshavare har underrättats om omhändertagandet. Ett omhänder-
tagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet
av omhändertagandet.

Om ett föremål som har omhändertagits enligt 20 § kan antas bli förverkat

enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen
(1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § la-
gen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 9 kap. 5 § vapenlagen
(1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
skall rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla om-
händertagandet till polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall
bestå tills frågan om föremålet skall tas i beslag har prövats.

1

Prop. 2006/07:69, bet. 2006/07:UbU13, rskr. 2006/07:183.

2

Lagen omtryckt 1997:1212.

SFS 2007:378

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:378

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

22 §

Om ett föremål som har omhändertagits enligt 20 § inte återlämnas

senast vid lektionens slut skall omhändertagandet dokumenteras skriftligt av
den som genomfört omhändertagandet.

4 kap.

6 §

Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskoleverk-

samhet beakta vad som för eleverna är ändamålsenligt ur kommunikations-
synpunkt.

Ingen kommun får organisera sin grundskola så att någon elev på grund

av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet. Avsteg härifrån får
dock göras om förhållandena är så speciella att det framstår som orimligt att
kommunen anordnar skolgång på sådant sätt att eleven kan bo kvar i hem-
met under skolgången. Vid denna bedömning skall särskild vikt fästas vid
elevens ålder.

Vid fördelningen av elever på olika skolor skall kommunen beakta vård-

nadshavares önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola så
långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en
skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller ekono-
miska svårigheter uppstår för kommunen.

Kommunen får även frångå vårdnadshavarens önskemål om att deras barn

skall vara placerade i en viss skola om det är nödvändigt med hänsyn till öv-
riga elevers trygghet och studiero. Ett placeringsbeslut som på denna grund
avviker från vårdnadshavarens önskemål gäller omedelbart om inte Skol-
väsendets överklagandenämnd beslutar något annat.

12 §

Beslut om placering som avses i 6 § fjärde stycket får överklagas hos

Skolväsendets överklagandenämnd.

9 kap.

18 §

Bestämmelserna i 1 kap. 20�22 §§ om omhändertagande av föremål

gäller också för fristående skolor som är godkända enligt 2 § eller har rätt till
bidrag enligt 8 eller 8 b §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)