SFS 2007:379 Förordning om ändring i förordningen (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank

070379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1535) med
reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1994:1535) med regle-

mente för Sveriges allmänna hypoteksbank skall ha följande lydelse.

10 §

1

Riksgäldskontoret skall utfärda den garantiförbindelse som enligt 6 §

första stycket lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank skall
utgöra grundfond för banken. Garantiförbindelsen ersätter den förbindelse
som utfärdats enligt 27 § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteks-
bank och om landshypoteksföreningar.

Grundfonden skall tills vidare uppgå till noll kronor.
För grundfonden skall banken betala en årlig avgift till staten. Avgiften

skall beräknas på grundfondens storlek den 1 juli och betalas före utgången
av juli månad.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:226.

SFS 2007:379

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007