SFS 2007:380 Förordning om miljöbilspremie

070380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om miljöbilspremie;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte

1 §

Syftet med denna förordning är att med miljöbilspremier främja en

ökad försäljning och användning av nya miljöbilar.

Definitioner

2 §

I denna förordning avses med

bensin

: sådan motorbensin som avses i lagen (2001:1080) om motorfor-

dons avgasrening och motorbränslen,

diesel

: sådant dieselbränsle som avses i lagen (2001:1080) om motorfor-

dons avgasrening och motorbränslen, och

vägtrafikregistret

: det register som förs enligt lagen (2001:558) om väg-

trafikregister.

3 §

Med

miljöbil

avses i denna förordning en personbil som är indelad i

Miljöklass 2005, Miljöklass 2005 PM, Miljöklass El eller Miljöklass Hybrid
enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och mo-
torbränslen, och

1. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid

per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift
endast med bensin,

2. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid

och 5 milligram partiklar per kilometer vid blandad körning, om bilen är ut-
rustad med teknik för drift endast med diesel,

3. enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte

överstiger 9,2 liter bensin per 100 kilometer blandad körning, om bilen är ut-
rustad med en motor med styrd tändning och med teknik för drift helt eller
delvis med annat bränsle än bensin eller gasol,

4. enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte

överstiger 9,7 kubikmeter gas per 100 kilometer blandad körning, om bilen
är utrustad med en motor med styrd tändning och med teknik för drift helt
eller delvis med annat bränsle än bensin eller gasol, eller

SFS 2007:380

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:380

5. enligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent inte förbrukar

mer elenergi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer körning, om bilen är in-
delad i Miljöklass El.

En automatväxlad bil skall anses vara en miljöbil enligt första stycket 3

eller 4, om den förutom transmissionen och de komponenter som hör till
transmissionen är likvärdig med en manuellt växlad bil som är en miljöbil
enligt någon av de punkterna.

En bil skall anses vara en miljöbil enligt första stycket 3 eller 4 även om

den inte är typgodkänd för sådan drift som anges där, om bilens tillverkare
eller generalagent kan visa att bilen uppfyller de krav som gäller för indel-
ning i Miljöklass 2005.

Utbetalning av miljöbilspremie

4 §

Om det finns medel för det syfte som anges i 1 §, skall en miljöbils-

premie med 10 000 kronor betalas ut

1. till en fysisk person som under tiden från och med den 1 april 2007 till

och med den 31 december 2009 har förvärvat en ny miljöbil som tidigare
inte har varit påställd enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
och ställer på bilen i enlighet med den förordningen,

2. tidigast sex månader efter den dag då bilen förvärvades, och
3. endast om den person som anges i 1 enligt uppgift i vägtrafikregistret

inte har överlåtit bilen till en ny ägare.

5 §

Vägverket prövar frågor om miljöbilspremie enligt 4 §.

�&terkrav

6 §

Vägverket får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka en miljöbils-

premie från en person som enligt 4 § har fått premien utbetald till sig, om
premien har utbetalats på grund av att vägtrafikregistret har innehållit felak-
tiga uppgifter.

Bemyndiganden

7 §

Vägverket får meddela föreskrifter om

1. hur premien skall betalas ut, och
2. vilka uppgifter som behövs för att styrka att en bil uppfyller kraven en-

ligt 3 § första stycket 5, andra eller tredje stycket.

�verklagande

8 §

Vägverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

3

SFS 2007:380

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007