SFS 2007:381 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

070381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2001:1063);

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 40 § avfallsförordningen (2001:1063) skall ha

följande lydelse.

40 §

För gränsöverskridande transporter finns bestämmelser om transport-

dokument i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av
den 14 juni 2006 om transport av avfall.

1

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr

(Miljödepartementet)

1

EUT L 190, 12.7.2007, s. 1, (Celex 32006R1013).

SFS 2007:381

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007