SFS 2007:382 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

070382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 9 § förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken skall ha följande lydelse.

7 kap.

9 §

Ansökningsavgift skall betalas för Naturvårdsverkets handläggning av

anmälningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall

1

. För avgiftens stor-

lek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191), och avgifts-
klass 7 skall tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)

1

EUT L 190, 12.7.2006, s. 1, (Celex 32006R1013).

SFS 2007:382

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007