SFS 2007:383 Förordning om gränsöverskridande transporter av avfall

070383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om gränsöverskridande transporter av avfall;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 15 kap. 28 § miljöbalken i

fråga om 5 §.

Definitioner

2 §

Med

EG-förordningen

avses i denna förordning Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport
av avfall

1

.

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

EG-förordningen.

Tillämpningsområde

3 §

Denna förordning kompletterar EG-förordningen.

Ytterligare bestämmelser om transport av avfall finns i avfallsförord-

ningen (2001:1063).

Behörig myndighet

4 §

Naturvårdsverket är

1. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan

som avses i artikel 54 i EG-förordningen, och

2. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om

kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av
farligt avfall.

Avfallstransporter till Sverige

5 §

Sådant avfall som avses i någon av bilagorna VI och VI A till EG-för-

ordningen får importeras eller på annat sätt föras in i Sverige endast om det
kan visas att avfallet skall tas om hand i en anläggning som i fråga om av-
fallshanteringen omfattas av

1

EUT L 190, 12.7.2006, s. 1, (Celex 32006R1013).

SFS 2007:383

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:383

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. tillstånd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 §

miljöbalken, eller

2. en anmälan som har gjorts enligt föreskrifter om anmälningsplikt som

meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken.

Underrättelser om avfallstransporter

6 §

Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet enligt 4 §

får kännedom om eller handlägger ett ärende om en avfallstransport som
omfattas av EG-förordningen, skall verket underrätta den eller de berörda
länsstyrelserna och den eller de berörda kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Tillsyn

7 §

Bestämmelser om tillsyn över att EG-förordningen följs och om tillsyn

i övrigt finns i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

8 §

De ansvariga tillsynsmyndigheterna skall samråda med Tullverket i

frågor som rör tillsynen över att EG-förordningen följs.

Ansvar och förverkande

9 §

Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av transporter i

strid med EG-förordningen finns i lagen (2000:1225) om straff för smugg-
ling.

Överklagande

10 §

Naturvårdsverkets beslut enligt EG-förordningen får överklagas hos

regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2007 då förordningen

(1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall skall upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)