SFS 2007:384 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

070384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att det i aktiebolagsförordningen (2005:559) skall

införas en ny paragraf, 1 kap. 7 a §, samt närmast före 1 kap. 7 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Uppdelning och sammanläggning av aktier

7 a §

Vid en anmälan för registrering enligt 4 kap. 50 § aktiebolagslagen

(2005:551) skall följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om uppdelning

eller sammanläggning,

2. i förekommande fall, en försäkran på heder och samvete att samtycke

till uppdelningen eller sammanläggningen har lämnats.

I anmälan enligt första stycket skall anges antalet aktier av varje slag som

finns i bolaget efter uppdelningen eller sammanläggningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:384

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007