SFS 2007:385 Förordning om ändring i notarieförordningen (1990:469)

070385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i notarieförordningen (1990:469);

utfärdad den 16 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § notarieförordningen (1990:469) skall ha

följande lydelse.

1 §

1

Notarietjänstgöring fullgörs efter juristexamen enligt bilaga 2 till hög-

skoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen. Sådan tjänst-
göring fullgörs, om inte annat anges i 2 § andra stycket, under en tid av två
år.

Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till

övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om
denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbild-
ningen, skall sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas
med ett kunskapsprov.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:994.

SFS 2007:385

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007