SFS 2007:386 Förordning om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

070386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om kunskapsprov för behörighet som domare,
m.m.;

utfärdad den 16 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Såsom kunskapsprov för behörighet att utöva domartjänst gäller jurist-

examen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsva-
rande äldre examen. Det som i lag eller annan författning sägs om lagfaren
eller lagkunnig avser den som har avlagt sådan examen.

Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till

övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om
denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbild-
ningen, skall sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas
med ett kunskapsprov.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007, då kungörelsen (1964:29)

angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m. skall upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:386

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007