SFS 2007:387 Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

070387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);

utfärdad den 16 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 17 och 21 §§ åklagarförordningen (2004:1265)

skall ha följande lydelse.

17 §

Den som har avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförord-

ningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen och förvärvat notarieme-
ritering får antas som åklagaraspirant.

Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till

övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om
denna utbildning är mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall
sökanden genomgå kompletteringsutbildning som avslutas med ett kun-
skapsprov.

21 §

�&klagarmyndigheten får medge undantag från de behörighetskrav

som gäller för chefsåklagare, vice chefsåklagare, kammaråklagare och assi-
stentåklagare utom i fråga om kraven på juristexamen eller motsvarande
äldre examen och notariemeritering.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:387

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007