SFS 2007:388 Förordning om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

070388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:883) med
instruktion för Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2006:883) med instruktion

för Kronofogdemyndigheten skall ha följande lydelse.

23 §

1

Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kun-

skapsprov för behörighet som domare, m.m., och

2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller

genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten bestämmer
i samråd med Domstolsverket.

Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från

kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2007:388

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007