SFS 2007:389 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

070389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om
anställningsskydd;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 6 f, 11 och 39 §§ lagen

(1982:80) om anställningsskydd skall ha följande lydelse.

3 §

2

Vid tillämpning av 5 § andra stycket, 11, 15, 22, 25, 26 och 39 §§ gäl-

ler följande särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid:

1. En arbetstagare, som byter anställning genom att övergå från en arbets-

givare till en annan, får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också ti-
den i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör
samma koncern.

2. En arbetstagare, som byter anställning i samband med att ett företag, en

verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en
annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, får tillgodoräkna sig
tiden hos den förre arbetsgivaren när anställningstid skall beräknas hos den
senare. Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.

3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1�2, får ar-

betstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.

Arbetstagare som har fått återanställning enligt 25 § skall anses ha uppnått

den anställningstid som fordras för besked enligt 15 § och företrädesrätt en-
ligt 25 §.

6 f §

3

Arbetsgivaren skall informera arbetstagare med tidsbegränsad an-

ställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informa-
tionen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

Till föräldralediga arbetstagare med tidsbegränsad anställning skall infor-

mationen, om arbetstagaren begärt det, lämnas direkt till honom eller henne.

11 §

4

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägnings-

tid av en månad.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
� två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren

är minst två år men kortare än fyra år,

1

Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185.

2

Senaste lydelse 1996:1424. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 2006:439.

4

Senaste lydelse 2006:439.

SFS 2007:389

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:389

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år

men kortare än sex år,

� fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år

men kortare än åtta år,

� fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år

men kortare än tio år, och

� sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledig-

hetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägnings-
tiden löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet eller, enligt
den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, när ar-
betstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete.

39 §

5

Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en

domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande eller har för-
klarat att en tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall anställ-
ningsförhållandet anses som upplöst. Arbetsgivaren skall för sin vägran be-
tala skadestånd till arbetstagaren enligt följande bestämmelser.

Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda

anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses och
bestäms till ett belopp motsvarande
16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid,
24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid,
32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.

Skadeståndet får dock inte bestämmas så att beloppet beräknas efter flera

månadslöner än som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader hos
arbetsgivaren. Har arbetstagaren varit anställd mindre än sex månader, skall
beloppet likväl motsvara sex månadslöner.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. För arbetstagare som har sagts upp före den 1 juli 2007 gäller 3 § i äldre

lydelse.

3. Vid bestämmande av skadestånd med anledning av en dom som har

meddelats före den 1 juli 2007 gäller 3 och 39 §§ i äldre lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.