SFS 2007:390 Lag om ändring i lagen (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

070390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:440) om ändring i lagen
(1982:80) om anställningsskydd;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1982:80) om an-

ställningsskydd

dels

att 5, 15 och 25 §§ lagen i stället för dess lydelse enligt lagen

(2006:440) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels

att punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:440) om änd-

ring i nämnda lag skall utgå.

5 §

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.
Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbets-

givaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år,
eller som vikarie i sammanlagt mer än tre år, övergår anställningen till en
tillsvidareanställning.

15 §

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som

inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få be-
sked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens ut-
gång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren,
när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv
månader under de senaste tre åren. �r anställningstiden så kort att besked
inte kan lämnas en månad i förväg, skall beskedet i stället lämnas när an-
ställningen börjar.

Om en säsongsanställd arbetstagare, som när anställningen upphör har va-

rit säsongsanställd hos arbetsgivaren mer än sex månader under de senaste
två åren, inte kommer att få fortsatt säsongsanställning vid den nya säsong-
ens början, skall arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om detta minst en
månad innan den nya säsongen börjar.

25 §

Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädes-

rätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta.
Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 §

1

Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185.

SFS 2007:390

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:390

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förut-
sättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos ar-
betsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller,
när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare sä-
songsanställd arbetstagare, sex månader under de senaste två åren och att ar-
betstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller be-

sked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter
till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.
Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då be-
sked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § andra stycket och därefter
till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens början. Har under
de nu nämnda tidsperioderna företaget, verksamheten eller en del av verk-
samheten övergått till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som om-
fattas av 6 b §, gäller företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. Företrä-
desrätten gäller även i de fall att den tidigare arbetsgivaren försatts i kon-
kurs.

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens

verksamhet finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten an-
ställning inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var syssel-
satt när den tidigare anställningen upphörde. Finns det i ett sådant fall flera
driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsom-
råde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om or-
ganisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)