SFS 2007:391 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

070391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om
anställningsskydd;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1982:80) om anställ-

ningsskydd skall ha följande lydelse.

5 §

2

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.
Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbets-

givaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år,
eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en
tillsvidareanställning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 januari 2008 gäller 5 § i sin

äldre lydelse.

3. Vid beräkning av anställningstid som vikarie skall även anställningstid

som vikarie före den 1 januari 2008 beaktas.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185.

2

Senaste lydelse 2007:390.

SFS 2007:391

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007