SFS 2007:393 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

070393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om ar-

betslöshetsförsäkring

2

dels

att 9 a och 14 a §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 17, 22�23, 26, 27 a, 28, 30, 39, 48 a�c och 48 g�h §§ skall ha föl-

jande lydelse.

17 §

3

När ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte heller tid då den

sökande

1. fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-

ring,

2.

varit hindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt, eller

3. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställ-

ningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.

Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete skall dock räknas

in i ramtiden.

22 §

4

Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). Till en

sökande som dag 300 i ersättningsperioden är förälder till barn under 18 år
lämnas dock ersättning under längst 450 dagar.

I ersättningsperioden räknas inte in dagar under vilka den sökande har an-

visats ett offentligt tillfälligt arbete för äldre arbetslösa, verksamhet i ung-
domsgarantin enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska
program eller verksamhet där ersättning enligt 3 a § lämnas i enlighet med
föreskrifter som har meddelats av regeringen.

Om den sökande omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har fått

ersättning från en annan arbetslöshetskassa, räknas ersättningsdagar i den
andra kassan in i ersättningsperioden.

Rätten till dagpenning upphör vid månadsskiftet före den månad då den

arbetslöse fyller 65 år.

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse av

9 a § 2000:1460
14 a § 2003:330.

3

Senaste lydelse 2006:1527.

4

Senaste lydelse 2000:1460.

SFS 2007:393

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

2

SFS 2007:380�446

background image

2

SFS 2007:393

23 §

5

Om arbetslösheten upphör före ersättningsperiodens slut, har den sö-

kande rätt till ersättning under det återstående antalet dagar av perioden vid
ny arbetslöshet, även om den sökande då inte uppfyller arbets- och karens-
villkoren.

Sökanden har dock inte rätt till ersättning efter det att en sammanhäng-

ande tid av 12 månader har förflutit sedan den sökande senast fick ersätt-
ning. I sådan tid räknas inte in tid som anges i 16 och 17 §§.

Om ersättningsperioden har löpt ut men den sökande under perioden på

nytt uppfyllt arbetsvillkoret lämnas ersättning under ytterligare en ersätt-
ningsperiod. Då skall dock karensvillkoret på nytt uppfyllas. Den nya ersätt-
ningsperioden räknas från den tidpunkt när den tidigare perioden löper ut.

26 §

6

Om inte annat följer av 25 § andra stycket, 27 §, 27 a § eller 30 §,

lämnas dagpenning med ett belopp som motsvarar följande procentsatser av
den sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden.

� 80 procent under de första 200 dagarna av ersättningsperioden, och
� 70 procent under resten av ersättningsperioden.
När det bestäms med vilken procentsats ersättning skall lämnas skall dag

då en sökande fått aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivi-
tetsstöd jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Därvid beaktas inte
dagar före den 1 januari 2007.

27 a §

7

Till en sökande som under ersättningsperioden på nytt uppfyllt ar-

betsvillkoret och för vilken ersättning lämnas under ytterligare en ersätt-
ningsperiod skall, om det är till förmån för honom eller henne, dagpenning
lämnas med ett belopp som motsvarar 65 procent av den dagsförtjänst som
låg till grund för ersättningen under den närmast föregående ersättnings-
perioden. Beloppet skall vara lägst det belopp som bestäms enligt 24 § andra
stycket.

Det som sägs i första stycket får tillämpas för högst två ersättningsperio-

der som följer direkt efter varandra.

28 §

8

Som normalarbetstid skall gälla den genomsnittliga arbetstiden un-

der hela den i 12 § angivna ramtiden om tolv månader.

När dagpenning lämnas enligt 27 a eller 30 §§ skall som normalarbetstid

gälla den normalarbetstid den sökande hade under den senaste perioden med
arbetslöshetsersättning.

För den som inte fått arbetslöshetsersättning utgör utbudet i jobb- och ut-

vecklingsgarantin sökandens normalarbetstid.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om omräkning av normalarbetstid.

30 §

9

Till en sökande som lämnat jobb- och utvecklingsgarantin får, om

det är förmånligare, dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar vad
som senast lämnades i aktivitetsstöd under deltagandet i jobb- och utveck-

5

Senaste lydelse 2003:330. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6

Senaste lydelse 2006:1546. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

7

Senaste lydelse 2006:1546.

8

Senaste lydelse 2006:1546.

9

Senaste lydelse 2003:330.

background image

3

SFS 2007:393

lingsgarantin. Beloppet skall dock lägst vara det som bestäms enligt
24 § andra stycket, om ansökan om ersättning sker inom 12 månader från
tidpunkten när sökanden lämnade jobb- och utvecklingsgarantin.

Det som sägs i första stycket får tillämpas högst två gånger för en sö-

kande.

39 §

�r någon arbetslös under del av vecka i andra fall än som avses i

38 §, lämnas ersättning med det antal dagpenningbelopp per vecka som sva-
rar mot den arbetslöshet som skall ersättas enligt den av regeringen fast-
ställda omräkningstabellen.

Vid sådan beräkning av arbetslöshet tas inte hänsyn till en sådan bisyssla

som den sökande före arbetslöshetens inträde under minst tolv månader ut-
fört vid sidan av sitt heltidsarbete, om

� inkomsten från bisysslan i genomsnitt inte överstigit ett belopp som

motsvarar 6 grundbelopp per vecka,

� bisysslan inte utvidgas under arbetslösheten, och
� bisysslan inte hindrar personen från att anta ett lämpligt heltidsarbete.
Om inkomsten från bisysslan efter arbetslöshetens inträde överstiger ett

belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka skall hela det överskjutande
beloppet dras av från dagpenningen.

48 a §

10

Arbetsförmedlingen skall till en arbetslöshetskassa lämna de upp-

gifter om en arbetssökande som har betydelse för tillämpningen av denna
lag.

48 b §

11

En arbetslöshetskassa skall till Arbetsförmedlingen lämna de upp-

gifter om ersättning enligt denna lag som har betydelse i ett ärende om ar-
betsförmedling.

48 c §

12

Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden skall till en

arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd
åt enskild som har betydelse för tillämpningen av denna lag.

Försäkringskassan skall till en arbetslöshetskassa även lämna
� de uppgifter om föräldraskap som behövs för att pröva rätten till arbets-

löshetsersättning, och

� de uppgifter som Försäkringskassan har om en medlem i arbetslöshets-

kassan utfört avlönat arbete vid sidan av deltagande i ett arbetsmarknadspo-
litiskt program med aktivitetsstöd.

48 g §

13

Arbetsförmedlingen skall till Inspektionen för arbetslöshetsför-

säkringen lämna de uppgifter som har betydelse för tillsynen över ärenden
om arbetslöshetsersättning eller för att utfärda intyg enligt 48 §.

10

Senaste lydelse 2001:1153.

11

Senaste lydelse 2001:1153.

12

Senaste lydelse 2004:836.

13

Senaste lydelse 2006:470.

background image

4

SFS 2007:393

48 h §

14

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall till Arbetsför-

medlingen lämna de uppgifter som behövs i dess uppföljnings-, analys- och
utvärderingsarbete.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 48 a�b och 48 g�

h §§ och i övrigt den 2 juli 2007.

2. För sökande som före den 2 juli 2007 deltagit i arbetsmarknadsutbild-

ning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram, arbetspraktik, ungdomsgarantin, datortekverksamhet, arbetslivsinrik-
tad rehabilitering eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning eller i
verksamhet där ersättning enligt den tidigare upphävda 3 a § har lämnats,
eller utfört förvärvsarbete som bedrivits med stöd av bestämmelserna om
stöd till start av näringsverksamhet skall 17 § i dess äldre lydelse tillämpas.

3. Beslut om förlängning av ersättningsperioden som fattats före den 2 juli

2007 med stöd av 22 § i dess lydelse före den 2 juli 2007 skall fortfarande
gälla.

4. För sökande som deltagit i aktivitetsgarantin skall 23 § i dess äldre ly-

delse tillämpas.

5. För sökande som fått sin ersättningsperiod förlängd enligt 22 § i dess

lydelse före den 2 juli 2007 skall 26 § i dess äldre lydelse tillämpas.

6. För sökande som uppfyllt ett arbetsvillkor inom ramen för aktivitets-

garantin skall 30 § i dess äldre lydelse tillämpas.

7. För sökande för vilken karenstiden enligt 21 § har börjat löpa före den

2 juli 2007 skall 39 § i dess äldre lydelse tillämpas under ersättningsperio-
den.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

14

Senaste lydelse 2006:470.