SFS 2007:395 Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

070395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1�3 och 6�7 §§ lagen (2000:625)

om arbetsmarknadspolitiska program skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmark-

nadspolitiska programmen. Programmen syftar till att stärka den enskildes
möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.

2 §

2

En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på heltid för

arbetslösa ungdomar som inte genomgår gymnasieskola eller liknande ut-
bildning till dess de fyller 20 år. Insatsen skall inledas med vägledning och
jobbsökaraktiviteter hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Kommunen har rätt till ersättning från staten för sådan verksamhet. Rätten

till ersättning gäller under förutsättning att avtal träffas med regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer. I ett sådant avtal skall anges de
villkor som skall gälla för att ersättningen skall lämnas.

Kommunen skall till den som deltar i verksamheten och som inte fullföljt

utbildning inom gymnasieskolan betala ut ersättning med 1 535 kronor per
månad.

För övriga deltagare beslutar kommunen om vilken ersättning som skall

lämnas.

3 §

3

En kommun får efter överenskommelse med regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer åta sig en skyldighet att erbjuda ung-
domar som står till arbetsmarknadens förfogande en aktiverande och utveck-
lande insats på heltid. En sådan skyldighet gäller från och med den dag den
unge fyller 20 år till dess hon eller han fyllt 25 år.

Kommunens skyldighet inträder om något arbete, reguljär utbildning eller

något lämpligt arbetsmarknadspolitiskt program inte kunnat erbjudas inom
90 dagar från det att den unge anmälde sig som arbetssökande hos den of-
fentliga arbetsförmedlingen.

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 2006:1071.

3

Senaste lydelse 2004:1324.

SFS 2007:395

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:395

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Utvecklingsinsatsen skall erbjudas inom tio dagar från det att kommunens

skyldighet enligt första stycket inträdde och får pågå i högst 12 månader. In-
satsen skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos den offent-
liga arbetsförmedlingen.

6 §

Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram som mottagit stöd skall ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet
som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som be-
drivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna
genomföras.

7 §

4

Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program skall inte an-

ses som arbetstagare om inte programmet gäller en anställning med anställ-
ningsstöd eller lönebidrag, skyddat arbete, trygghetsanställning, reguljärt ar-
bete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin eller en anställning med
särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats skall den som tar del av pro-

grammet dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler
i arbetsmiljölagen (1977:1160):

� 2 kap. 1�9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,
� 3 kap. 1�4 och 7�14 §§ om allmänna skyldigheter,
� 4 kap. 1�4 och 8�10 §§ om bemyndiganden,
� 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,
� 7 kap. om tillsyn,
� 8 kap. om påföljder, och
� 9 kap. om överklagande.
Vad som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare skall gälla den som har

upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007 i fråga om 7 § och i övrigt den 1

januari 2008.

2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2005:1196.