SFS 2007:396 Lag om upphävande av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

070396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1976:157) om skyldighet
för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den
offentliga arbetsförmedlingen;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1976:157) om skyldighet

för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
skall upphöra att gälla den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

SFS 2007:396

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007