SFS 2007:397 Lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

070397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1944:475) om arbetslös-

hetsnämnd

2

skall ha följande lydelse.

3 §

Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att

1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör
sysselsättningsfrågor samt
3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som på-

verkar hjälpverksamhet inom kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Lagen omtryckt 1977:208.

SFS 2007:397

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007