SFS 2007:398 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

070398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 10 c § lagen (1962:381) om

allmän försäkring

2

skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 c §

3

Utan hinder av föreskrifterna i 10�10 b §§ beräknas sjukpenning

enligt 4 § första stycket när den försäkrade

1. är helt eller delvis arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den of-

fentliga arbetsförmedlingen samt är beredd att anta erbjudet arbete i en om-
fattning som svarar mot den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten,
eller

2. skall uppbära sjukpenning för tid då annars havandeskapspenning, för-

äldrapenning eller rehabiliteringspenning skulle ha uppburits.

Vid beräkning av sjukpenning på en sjukpenninggrundande inkomst som

omfattar ersättning för sådan vård som avses i 12 § skall sjukpenning som
svarar mot denna ersättning beräknas enligt 4 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

3

Senaste lydelse 1993:745.

SFS 2007:398

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007