SFS 2007:399 Lag om ändring i lagen (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade

070399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:663) om vissa kommunala
befogenheter i fråga om sysselsättning för
handikappade;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1970:663) om vissa kom-

munala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade skall ha
följande lydelse.

Kommun får driva affärsverksamhet i syfte att bereda arbetsanställning åt

handikappade, i den mån handikappade inom kommunen icke i tillräcklig
omfattning kan beredas lämpliga anställningar på annat sätt samt under för-
utsättning att

1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsätt-

ning av handikappade,

2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen

eller, efter dennas medgivande, av kommunens socialvårdsorgan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

SFS 2007:399

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007