SFS 2007:325 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

SFS 2007:325

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16

kap. 1

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

skall ha följande lydelse.

16 kap.

1 §

3

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall
är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1�8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 § för-
sta stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosät-
tande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3
och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § för-
sta stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är de där tyst-

nadsplikten följer av

3. denna lag enligt

8 kap. 28 § första stycket 2
9 kap. 1 §, 2 § första stycket eller
tredje stycket, i den del det tredje
stycket avser sekretessen enligt
första stycket, samt 3 eller 4 §
9 kap. 6 §

såvitt avser uppgift om registre-

rads förhållanden

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2006:858.

SFS 2007:325

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007