SFS 2007:326 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

SFS 2007:326

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 och 13 §§ lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

7 §

2

Preskriptionstiden får på Skatteverkets ansökan förlängas av länsrät-

ten mot den som svarar för betalning av en fordran, om han

1. har överlåtit, undanskaffat eller upplåtit särskild rätt till egendom och

det kan antas att han gjort detta för att försvåra det allmännas möjligheter att
få betalt för fordringen,

2. har saknat känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han

uppehållit sig,

3. inte har kunnat anträffas på känt hemvist inom riket och det inte har

kunnat klarläggas var han uppehållit sig samt det kan antas att han hållit sig
undan eller

4. har stadigvarande vistats utomlands.
En förlängning enligt första stycket 2�4 får beslutas endast om de förhål-

landen som anges där förelegat sedan fordringen överlämnats för indrivning
och särskilda skäl inte talar mot en förlängning.

Mot en juridisk person får förlängning enligt första stycket 2�4 beslutas,

om sådana förhållanden som anges där har förelegat i fråga om en företrä-
dare för den juridiska personen och detta med hänsyn till företrädarens infly-
tande över eller befattning med den juridiska personens verksamhet kan an-
tas ha varit av betydelse för det allmännas möjligheter att få betalt för sin
fordran.

13 §

3

Mål om preskriptionsförlängning enligt 7 eller 8 § prövas av den

länsrätt inom vars domkrets den som svarar för betalning av fordringen har
sin hemortskommun samt, beträffande dödsbo, den länsrätt som senast var
behörig att pröva en ansökan om preskriptionsförlängning som rörde den av-
lidne.

Om ett handelsbolag svarar för betalning av fordringen, prövas målet av

den länsrätt inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret se-
nast hade sitt huvudkontor. Beträffande annan juridisk person skall ansökan

1

Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.

2

Senaste lydelse 2006:701.

3

Senaste lydelse 2006:701.

SFS 2007:326

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:326

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

prövas av den länsrätt inom vars domkrets styrelsen har sitt säte eller, om så-
dant saknas, förvaltningen senast utövades.

I övriga fall skall målet prövas av Länsrätten i Stockholms län.
Ansökningen skall ha kommit in till länsrätten före utgången av preskrip-

tionstid som gäller enligt 3, 4, 5, 6 eller 8 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Mål som före ikraftträdandet

kommit in till en länsrätt som avses i 13 § tredje stycket i dess tidigare ly-
delse skall dock prövas av den länsrätten.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Frank Walterson
(Finansdepartementet)