SFS 2007:328 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

SFS 2007:328

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 kap. 7 § och 20 kap. 2 § skatte-

betalningslagen (1997:483) skall ha följande lydelse.

18 kap.

7 §

En återbetalning enligt 1�3 §§ skall inte göras av belopp som

1. understiger 100 kronor,
2. kan antas komma att föras över till en annan stat med stöd av 5 §,
3. behövs för betalning av en skatteskuld efter beslut om ackord enligt la-

gen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

4. kan komma att behövas för betalning av sådan annan skatt än F-skatt

och särskild A-skatt som har beslutats men ännu inte skall ha betalats,

5. kan komma att behövas för betalning av sådan annan skatt än F-skatt

och särskild A-skatt som inte har beslutats men med fog kan antas komma
att beslutas, eller

6. enligt vad den skattskyldige har meddelat skall användas för betalning

av framtida skatteskulder.

Om det finns särskilda skäl, får även belopp som understiger 100 kronor

återbetalas.

Det finns bestämmelser som förhindrar återbetalning också i lagen

(1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

20 kap.

2 §

Indrivning får begäras även i andra fall än som anges i 1 §, om det

finns särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.

SFS 2007:328

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007