SFS 2007:400 Lag om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

070400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:1204) om
byggnadstillstånd m.m.;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 9 §§ lagen (1971:1204) om

byggnadstillstånd m.m. skall ha följande lydelse.

5 §

2

Bedrives byggnadsarbete utan tillstånd, när sådant fordras enligt

denna lag, eller i strid mot villkor som föreskrivits med stöd av 3 § andra
stycket kan myndighet som regeringen bestämmer föreskriva förbud vid vite
att fortsätta arbetet. Förbud skall hävas, när det ej längre behövs.

Talan om utgivande av vite får inte väckas utan medgivande av Arbetsför-

medlingen.

9 §

3

Till böter dömes den som

1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet som avses i 6 § eller
2. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 6 § uppsåtligen eller

av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om ej gärningen är belagd med straff i
brottsbalken.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter

medgivande av Arbetsförmedlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 1975:736.

3

Senaste lydelse 1984:420.

SFS 2007:400

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007