SFS 2007:401 Lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

070401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:13) om vissa
anställningsfrämjande åtgärder;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1974:13) om vissa

anställningsfrämjande åtgärder

dels

att 10 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1, 2 a, 3 a, 6�9, 11�13, 18, 22�25 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

2

En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt

2 eller 3 § skall inom den tid som anges där skriftligen varsla Arbetsförmed-
lingen, om minst fem arbetstagare berörs av inskränkningen. Detta gäller
också om driftsinskränkningen under en period av nittio dagar kan antas föra
med sig att antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst tjugo.

2 a §

3

Ett varsel enligt 2 § skall innehålla all relevant information om de

planerade uppsägningarna och särskilt innehålla uppgift om

1. skälen till de planerade uppsägningarna,
2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de till-

hör,

3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de till-

hör, och

4. den tidpunkt då driftsinskränkningen är avsedd att genomföras och den

tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas.

Så snart som möjligt, dock senast en månad före driftsinskränkningen,

skall arbetsgivaren skriftligen komplettera varslet med

1. uppgifter om vilka arbetstagare som berörs av uppsägning,
2. relevant information om de förhandlingar som inför uppsägningarna

har förts enligt 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
eller enligt motsvarande bestämmelser i kollektivavtal, och

3. en kopia av den skriftliga underrättelse som har lämnats till motparten

enligt 15 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbets-
livet.

Arbetsförmedlingen kan förelägga arbetsgivaren vid vite att fullgöra sina

skyldigheter enligt andra stycket.

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 1994:1689.

3

Senaste lydelse 1994:1689.

SFS 2007:401

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:401

3 a §

4

Ett varsel enligt 3 § skall innehålla uppgift om

1. orsaken till den driftsinskränkning som har föranlett permitteringen,
2. den tidpunkt då driftsinskränkningen är avsedd att genomföras, och
3. antalet berörda arbetstagare, fördelade på yrkesgrupper.
Så snart som möjligt skall arbetsgivaren skriftligen komplettera varslet

med uppgift om vilka arbetstagare som berörs av driftsinskränkningen.

Arbetsförmedlingen kan förelägga arbetsgivaren vid vite att fullgöra sina

skyldigheter enligt andra stycket.

6 §

5

En arbetsgivare får i stället för att varsla Arbetsförmedlingen om

driftsinskränkning underrätta Arbetsförmedlingen om att arbetsgivaren har
begärt eller avser att begära förhandling enligt 11 § lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande bestämmelser i kollektiv-
avtal om en sådan förändring av sin verksamhet som medför eller kan med-
föra en driftsinskränkning. För att arbetsgivaren skall få förfara på detta sätt
i stället för att varsla krävs att underrättelsen är skriftlig, att den lämnas se-
nast vid den tidpunkt för varsel som anges i 2�4 §§ samt att arbetsgivaren
senast då också lämnar sådana uppgifter som avses i 2 a § första stycket eller
3 a § första stycket.

7 §

6

Arbetsförmedlingen får i den utsträckning Arbetsförmedlingen anser

det påkallat förelägga arbetsgivare att lämna uppgift

1. om arbetsstyrkans storlek och sammansättning med avseende på arbets-

tagarnas ålder, kön, nationalitet och huvudsakliga arbetsuppgifter,

2. om antalet arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga,
3. om förestående förändringar i arbetsstyrkan såsom uppsägningar, per-

mitteringar, omplaceringar eller lediga platser som föranleder nyanställning,
samt

4. om förekomsten av tidsbegränsade anställningar.
Föreläggande kan förenas med vite. Innan föreläggande meddelas skall

arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bere-
das tillfälle att yttra sig.

8 §

En arbetsgivare är skyldig att överlägga med Arbetsförmedlingen eller

den Arbetsförmedlingen förordnar

1. om åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena för redan anställda

äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga,

2. om åtgärder för att trygga fortsatt anställning åt sådana arbetstagare,
3. om nyanställning av äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt

arbetsförmåga samt om åtgärder för att främja sådan anställning.

Till överläggning enligt första stycket skall förutom arbetsgivaren berörda

arbetstagarorganisationer kallas. Den organisation som arbetsgivaren tillhör
skall kallas till överläggning inför Arbetsförmedlingen. Kallelse av arbets-
givare kan av Arbetsförmedlingen förenas med vite.

4

Senaste lydelse 1994:1689.

5

Senaste lydelse 1994:1689.

6

Senaste lydelse 1982:81.

background image

3

SFS 2007:401

9 §

7

När det finns skäl till det skall Arbetsförmedlingen, på grundval av

vad som förekommit vid överläggning inför Arbetsförmedlingen enligt 8 §,
meddela arbetsgivaren anvisningar i fråga om åtgärder som bör vidtas för att
bereda bättre sysselsättningsmöjligheter åt äldre arbetstagare eller arbetsta-
gare med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kan därvid uppmana
arbetsgivaren att i samband med nyanställningar öka andelen sådana arbets-
tagare i arbetsstyrkan i enlighet med vad Arbetsförmedlingen närmare anger.

11 §

I ärenden om överläggning enligt 8 §, vid anvisningar enligt 9 §, eller

i ärenden som Arbetsförmedlingen tagit upp på anmälan av arbetsgivar- eller
arbetstagarorganisation eller på eget initiativ, skall arbetsgivaren samt be-
rörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att yttra sig
samt, om det anses lämpligt, kallas till överläggning inför Arbetsförmed-
lingen.

Arbetsförmedlingen kan även förelägga arbetsgivaren att förete hand-

lingar som kan antas ha betydelse för bedömningen av arbetsgivarens perso-
nalpolitik.

Kallelse av arbetsgivare till överläggning samt föreläggande att förete

handlingar kan förenas med vite.

Innan föreläggande att förete handlingar meddelas, skall arbetsgivaren

och berörda organisationer beredas tillfälle att yttra sig.

12 §

8

Följer arbetsgivare inte anvisningar som meddelats av Arbetsför-

medlingen enligt 9 § och är det med hänsyn till omständigheterna uppenbart
att rättelse inte kan åstadkommas på annat sätt, kan Arbetsförmedlingen för-
ordna att arbetsgivaren inte får anställa andra arbetstagare än dem som Ar-
betsförmedlingen har anvisat eller godtagit.

13 §

Arbetsförmedlingen kan på framställning av en arbetsgivar- eller ar-

betstagarorganisation eller på eget initiativ ta upp överläggningar med orga-
nisationerna inom en bransch eller del därav angående åtgärder för att främja
anställning av äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsför-
måga. Arbetsförmedlingen kan på grundval av vad som förekommit vid
dessa överläggningar meddela anvisningar om sådana åtgärder för den
bransch eller del därav som överläggningarna avsett.

Iakttar arbetsgivare inte anvisningar som meddelats med stöd av första

stycket, kan Arbetsförmedlingen kalla arbetsgivaren samt berörda arbets-
givar- och arbetstagarorganisationer till överläggningar enligt 8 §.

18 §

Varselavgift åläggs av allmän domstol på talan av Arbetsförmed-

lingen. Sådan talan skall väckas inom ett år efter driftsinskränkningen. För-
summas det, är talan förlorad.

22 §

9

Allmänt åtal för brott som avses i 19 eller 20 § får väckas endast

efter medgivande av Arbetsförmedlingen.

7

Senaste lydelse 1996:1425.

8

Senaste lydelse 1996:1425.

9

Senaste lydelse 1984:423.

background image

4

SFS 2007:401

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

23 §

10

Talan om utdömande av vite enligt denna lag förs av Arbetsförmed-

lingen.

24 §

11

Beslut av Arbetsförmedlingen enligt denna lag får överklagas hos

regeringen.

25 §

12

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsförmed-

lingen får föreskriva undantag från 1�12 §§ samt meddela närmare föreskrif-
ter för tillämpningen av dessa bestämmelser. Sådana undantag eller före-
skrifter får dock inte innebära att mindre förmånliga regler skall tillämpas
för arbetstagarna än som följer av rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli
1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva upp-
sägningar

13

.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

10

Senaste lydelse 1996:1425.

11

Senaste lydelse 1975:743.

12

Senaste lydelse 1994:1689.

13

EGT L 225, 12.8.1998, s. 16, (Celex 31998L0059).