SFS 2007:402 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

070402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 § lagen (1976:580) om medbe-

stämmande i arbetslivet skall ha följande lydelse.

15 §

2

En part som är skyldig att förhandla skall själv eller genom ombud

inställa sig vid förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett
motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Parterna
kan gemensamt välja någon annan form för förhandling än sammanträde.

En arbetsgivare skall i samband med förhandling inför beslut om uppsäg-

ning på grund av arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta motparten om

1. skälen till de planerade uppsägningarna,
2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de till-

hör,

3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de till-

hör,

4. den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas,

och

5. beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av

lag eller kollektivavtal vid uppsägning.

Arbetsgivaren skall också lämna motparten en kopia av de varsel som har

lämnats till Arbetsförmedlingen enligt 2 a § första och andra styckena lagen
(1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 1994:1686.

SFS 2007:402

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007