SFS 2007:404 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

070404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13

kap. 4

b

§ skollagen

(1985:1100)

2

skall ha följande lydelse.

13 kap.

4 b §

3

Kommunen skall i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att

eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan
kombineras med andra aktiviteter såsom

� arbetslivsorientering,
� validering,
� praktik, eller
� annan utbildning.
Kommunen skall också verka för att sfi kan bedrivas samtidigt som

eleven uppbär ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring och för att sfi kan kombineras med aktiviteter som erbjuds
inom hälso- och sjukvården.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Lagen omtryckt 1997:1212.

3

Senaste lydelse 2006:528.

SFS 2007:404

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007