SFS 2007:405 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

070405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1989:532) om tillstånd

för anställning på fartyg skall ha följande lydelse.

3 §

Anställningstillstånd lämnas av Arbetsförmedlingen. Tillstånd får

dessutom lämnas

1. av den sjöarbetsförmedling, som utses av regeringen eller av den myn-

dighet som regeringen bestämmer, och

2. av de svenska utlandsmyndigheter som Utrikesdepartementet bestäm-

mer.

Arbetsförmedlingen får återkalla ett anställningstillstånd om utlänningen

medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller svikligen har förtigit vissa om-
ständigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

SFS 2007:405

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007