SFS 2007:406 Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

070406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 9 § lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt skall ha följande lydelse.

8 kap.

9 §

2

Vid fullgörande av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall den ut-

bildningsansvariga myndigheten samarbeta med Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen och andra berörda myndigheter.

Den utbildningsansvariga myndighetens åtgärder bör samordnas med en

eventuell arbetsgivares.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 2004:835.

SFS 2007:406

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007