SFS 2007:407 Lag om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

070407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1144) om
försöksverksamhet med vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands län;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1997:1144) om för-

söksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

2

dels

att 2 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 § skall ha följande lydelse.

1 §

3

I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998–31 december 2010

bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. I den
omfattning regeringen bestämmer fullgör länsstyrelsen de uppgifter som an-
kommer på Skogsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse av 2 § 2005:1165.

3

Senaste lydelse 2006:382.

SFS 2007:407

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

3

SFS 2007:380–446

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007