SFS 2007:408 Lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

070408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan
inom Försvarsmakten;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1999:568) om utlands-

styrkan inom Försvarsmakten skall ha följande lydelse.

9 §

2

Vid fullgörandet av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall För-

svarsmakten samarbeta med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
andra berörda myndigheter.

Försvarsmaktens åtgärder bör samordnas med en eventuell annan arbets-

givares åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 2004:845.

SFS 2007:408

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007