SFS 2007:409 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

070409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 6 § och 4 kap. 4 § social-

tjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, För-

säkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjäns-
tens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av till-
gängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av sådan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen delta i fi-
nansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

4 kap.

4 §

Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under

viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetens-
höjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och

1. inte har fyllt tjugofem år, eller
2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetens-

höjande insatser, eller

3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men

under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket

skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja
sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in
på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den
skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål
och förutsättningar.

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 2004:851.

SFS 2007:409

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:409

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas

enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)