SFS 2007:410 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

070410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 3�5, 8 och 11 §§ lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsför-

medlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet som gäller arbetssökande,
arbetsgivare, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av denna
verksamhet.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad el-

ler om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras

även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

3 §

Arbetsförmedlingen är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som Arbetsförmedlingen utför.

4 §

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter inom den arbets-

marknadspolitiska verksamheten bara om det behövs för

1. handläggning av ärenden som rör den arbetsmarknadspolitiska verk-

samheten,

2. publicering av platsinformation,
3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning

och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

4. framställning av avidentifierad statistik, och
5. samarbete på det arbetsmarknadspolitiska området inom Europeiska

unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt överens-
kommelsen den 6 mars 1982 om en gemensam nordisk arbetsmarknad

2

.

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Sveriges överenskommelser med främmande makter (S� 1982:88).

SFS 2007:410

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:410

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 §

3

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för tillhandahål-

lande av information som behövs inom

1. Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller arbetslöshets-

kassornas verksamhet, som underlag för beslut om och kontroll av förmåner,
ersättningar och andra stöd,

2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av

skatt, samt

3. sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som

avser tillsyn och utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring.

8 §

Arbetsförmedlingen får behandla känsliga personuppgifter som avses i

13 § personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgifter om lagöverträdel-
ser m.m. som avses i 21 § samma lag om uppgifterna har lämnats i ett ärende
eller är nödvändiga för handläggningen av det.

11 §

Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till personuppgifter som be-

handlas i en arbetsmarknadspolitisk databas. Sådan åtkomst skall vara förbe-
hållen de personkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver
tillgång till uppgifterna.

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar före-

skrifter om direktåtkomst enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2006:471.