SFS 2007:411 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

070411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 3, 12, 16 och 25�26 §§ lagen

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall ha föl-
jande lydelse.

1 §

2

Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsom-

råde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och
landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordningsom-
råde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner.

3 §

3

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett landsting samt en eller

flera kommuner får delta som samverkande parter i verksamhet med finan-
siell samordning. Finansiell samordning får bedrivas endast om Försäkrings-
kassan, Arbetsförmedlingen, ett landsting och minst en kommun deltar. Fi-
nansiell samordning får dock bedrivas utan ett landsting, om det i samord-
ningen deltar en kommun som inte ingår i ett landstingsområde.

12 §

4

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och

landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. När
ledamöter eller ersättare skall utses för kommun och landsting skall det, un-
der de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt, ske genom proportionellt val.

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som

är

1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige,
2. anställd vid Försäkringskassan, eller
3. anställd vid Arbetsförmedlingen.
När det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i vilken ordning de

skall kallas till tjänstgöring.

16 §

5

Bestämmelserna i 4 kap. 8�10 §§ samt 11 § första stycket kommu-

nallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 2004:793.

3

Senaste lydelse 2004:793.

4

Senaste lydelse 2006:1563.

5

Senaste lydelse 2006:1563.

SFS 2007:411

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:411

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det
förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller
landstingsfullmäktige har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot
eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får återkalla uppdraget för en

ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive Arbetsförmed-
lingen har utsett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan
eller Arbetsförmedlingen har upphört.

25 §

6

Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt sty-

relsens förvaltning skall granskas av en revisor för varje förbundsmedlems
räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skall en gemensam
revisor utses. För revisorerna skall det finnas personliga ersättare. Revisorer
och deras ersättare skall såvitt avser kommun och landsting utses av kom-
mun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och landstingsfullmäktige
utser revisorer och ersättare skall 12 § första och andra styckena och 14 §
denna lag samt 4 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen (1991:900) tillämpas på
motsvarande sätt. Riksrevisionen skall utse den revisor som för Försäkrings-
kassans och Arbetsförmedlingens räkning skall granska samordningsförbun-
dets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Skäligt arv-
ode till den revisor och den ersättare som utses av Riksrevisionen betalas av
Försäkringskassan.

För granskning av ett nybildat förbund skall revisor och revisorsersättare

utses senast när förbundet bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet
till dess nästa mandattid för revisorer och revisorsersättare börjar.

26 §

7

Bestämmelserna i 9 kap. 4�17 §§ kommunallagen (1991:900) tilläm-

pas på motsvarande sätt vid revision enligt denna lag. Bestämmelserna i
9 kap. 18 § kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt vid revision en-
ligt denna lag som utförs av revisorer utsedda av kommun- och landstings-
fullmäktige.

Justering av revisorernas protokoll tillkännages på anslagstavlan hos varje

kommun och landsting som är medlem i samordningsförbundet.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och

Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan
om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall
väckas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

6

Senaste lydelse 2004:793.

7

Senaste lydelse 2004:793.