SFS 2007:412 Lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

070412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:469) om behandling av
personuppgifter vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 4�5 och 11 §§ lagen (2006:469)

om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäk-
ringen skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i sådan verk-

samhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som gäller tillsyn,
uppföljning, registrering av uppgifter om arbetslöshetskassor, utfärdande av
intyg, framtagande av statistik samt rapportering av vissa uppgifter till Ar-
betsförmedlingen.

Lagen gäller endast för sådan behandling av personuppgifter som helt

eller delvis är automatiserad. Lagen gäller även för annan behandling av per-
sonuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukture-
rad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sam-
manställning enligt särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras

även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

4 §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgif-

ter, om det behövs

1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av arbetslöshets-

försäkringen enligt 89 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshets-
kassor,

2. för tillsyn över rutiner för och handläggning av ärenden hos Arbetsför-

medlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen eller tillsyn över återkal-
lande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,

3. för registrering av uppgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor, och
4. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg enligt 48 § lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas,

om det behövs för statistiska och vetenskapliga ändamål.

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

SFS 2007:412

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:412

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgif-

ter för att tillhandahålla information som behövs inom Arbetsförmedlingens
verksamhet som underlag i uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

11 §

Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till statistik- och tillsyns-

databasen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt för-
sta stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)