SFS 2007:413 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

070413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring skall ha följande lydelse.

22 §

2

Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). Till en

sökande som dag 300 i ersättningsperioden är förälder till barn under 18 år
lämnas dock ersättning under längst 450 dagar.

När det bestäms hur många dagar av ersättningsperioden som har förbru-

kats skall dag då den sökande fått aktivitetsstöd enligt förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd jämställas med ersättningsdag enligt denna
lag. Därvid beaktas inte dagar före den 1 oktober 2007.

Om den sökande omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har fått

ersättning från en annan arbetslöshetskassa, räknas ersättningsdagar i den
andra kassan in i ersättningsperioden.

Rätten till dagpenning upphör vid månadsskiftet före den månad då den

arbetslöse fyller 65 år.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 2007:393.

SFS 2007:413

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007