SFS 2007:414 Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin

070414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om jobb- och utvecklingsgarantin;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknads-

politiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin.

Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit

arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt
som möjligt skall få arbete.

2 §

Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin skall arbetsförmed-

lingen

1. kartlägga vilka insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin po-

sition på arbetsmarknaden, och

2. lämna det stöd som deltagaren bedöms behöva för att uppfylla vad som

överenskommits i den individuella handlingsplan som skall upprättas enligt
6 b § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamhe-
ten.

Anvisningar till programmet

3 §

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som an-

visas erbjuds att ta del av programmet. Inom ramen för programmet kan den
enskilde ta del av insatser där aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100)
om aktivitetsstöd lämnas.

Frågor om anvisningar prövas av länsarbetsnämnden eller på det sätt som

Arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer.

4 §

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får bara göras om an-

visningen till programmet helt täcker den enskildes arbetsutbud.

Om den enskildes arbetsutbud delvis täcks av arbete får en anvisning

göras för det återstående arbetsutbudet.

Vem som får anvisas till programmet

5 §

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person

som

1. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbets-

förmedlingen, har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om ar-

SFS 2007:414

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:414

betslöshetsförsäkring och har förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersätt-
ningsperiod samt inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetser-
sättning, eller

2. inte fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring

men under 18 sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som ar-
betssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbets-
marknadspolitiska program.

För den som omfattas av första stycket 1 får en anvisning göras upp till 20

ersättningsdagar innan ersättningsdagarna i perioden med arbetslösshets-
ersättning har förbrukats, om personen då bedöms inte kvalificera sig för en
ny period med arbetslöshetsersättning.

Vad man kan ta del av inom programmet

6 §

Insatserna inom jobb- och utvecklingsgarantin, inklusive sådan syssel-

sättning som enligt 13 § andra stycket kan ingå i garantin, skall täcka minst
75 procent av den enskildes arbetsutbud inom programmet. Vid sidan av in-
satserna skall det ges tillfälle till individuellt arbetssökande. Den enskilde
skall söka arbete aktivt och regelbundet redovisa sina jobbsökaraktiviteter.

7 §

Programmet delas in i tre faser. Den inledande fasen, som omfattar

längst 150 dagar med aktivitetsstöd, skall i huvudsak omfatta

� kartläggning,
� jobbsökaraktiviteter med coachning, och
� förberedande insatser.
Fas två skall därutöver i huvudsak omfatta
� arbetspraktik,
� arbetsträning, och
� förstärkt arbetsträning.
En arbetssökande, som efter 450 dagar med aktivitetsstöd inom program-

met inte har funnit arbete, skall i fas tre anvisas en varaktig samhällsnyttig
sysselsättning.

8 §

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande
karaktär. En förberedande insats får pågå under längst sex månader.

9 §

Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får

anordnas av den som länsarbetsnämnden ingår överenskommelse om arbets-
praktik med. Arbetspraktik får pågå under längst sex månader.

10 §

Med arbetsträning avses att den enskilde får arbetsträna på en arbets-

plats. Arbetsträning får anordnas av den som länsarbetsnämnden ingår över-
enskommelse om arbetsträning med. Arbetsträning får pågå under längst sex
månader.

11 §

Med förstärkt arbetsträning avses att den enskilde erbjuds en arbets-

plats för utredning av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt arbets-
träning får anordnas av den som länsarbetsnämnden ingår överenskommelse
om förstärkt arbetsträning med. Arbetsgivaren har inget inflytande över vil-

background image

3

SFS 2007:414

ken person som erbjuds arbetsplatsen. Förstärkt arbetsträning får pågå under
längst tolv månader.

12 §

Insatserna i jobb- och utvecklingsgarantin får genomföras i länsar-

betsnämndens regi eller upphandlas.

Hur lång tid man får ta del av programmet

13 §

Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av

insatserna inom programmet till dess han eller hon

1. påbörjar en anställning med eller utan statligt stöd, eller
2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd.
Den påbörjade anställningen eller utbildningen måste pågå i mer än en

månad för att den enskilde inte längre skall få delta i programmet.

�&terinträde i programmet

14 §

Den som har lämnat programmet enligt 13 § första stycket 1 får åter-

inträda i jobb- och utvecklingsgarantin på samma ersättningsdag i program-
met som när han eller hon lämnade det, under förutsättning att han eller hon
inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring och inte heller erbjuds annan anställning.

Den som har lämnat programmet enligt 13 § första stycket 2 får återin-

träda i jobb- och utvecklingsgarantin på samma ersättningsdag i programmet
som när han eller hon lämnade det, under förutsättning att utbildningen på-
gått högst ett år.

�&terkallelse av anvisning till programmet

15 §

En anvisning till programmet skall återkallas om den som anvisats

1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmark-

nadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtag-
bara skäl eller inte redovisar sina jobbsökaraktivteter,

2. missköter sig eller stör verksamheten, eller
3. uppfyller ett nytt arbetsvillkor.
En anvisning till programmet skall också återkallas om det i övrigt finns

särskilda skäl för att återkalla den.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Ny anvisning till programmet

16 §

Om en anvisning till programmet har återkallats enligt 15 § första

stycket 1 får den enskilde på nytt anvisas till programmet om han eller hon

1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen

inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och

2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga

arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd skulle ha lämnats
om inte återkallelsen gjorts. I de 45 dagarna skall dagar då den enskilde ut-
fört förvärvsarbete räknas in.

background image

4

SFS 2007:414

Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i pro-

grammet på samma ersättningsdag som han eller hon lämnade det.

Ersättning till den enskilde

17 §

Ersättning till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan

lämnas enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Ekonomiskt stöd till arbetsgivare

18 §

Ekonomiskt stöd för merkostnader lämnas till den som anordnar ar-

betsträning eller förstärkt arbetsträning. Arbetsmarknadsstyrelsen eller läns-
arbetsnämnden beslutar om och betalar ut stödet.

När ekonomiskt stöd för merkostnader lämnas till privata arbetsgivare

eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet skall Arbetsmark-
nadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden säkerställa att inte vissa företag eller
viss produktion gynnas i den bemärkelse som framgår av artikel 87.1 i för-
draget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

19 §

Arbetsmarknadsstyrelsen skall se till att stöd enligt denna förordning

används på föreskrivet sätt.

�&terkrav

20 §

Om en arbetsgivare har fått stöd utan att vara berättigad till det, skall

Arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden kräva tillbaka det som
mottagaren har fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsmark-
nadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden helt eller delvis låta bli att återkräva
utbetalat stöd. Arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden skall i så-
dant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den informa-
tion som ligger till grund för beslutet.

Tillsyn

21 §

Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna skall till Inspek-

tionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse
för inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna för hand-
läggningen av ärenden om återkallande av anvisningar till programmet.

�verklaganden

22 §

Länsarbetsnämndens beslut att återkalla en anvisning får överklagas

till Arbetsmarknadsstyrelsen.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut och andra beslut av länsarbetsnämnden,

än sådana som anges i första stycket, får inte överklagas.

Verkställighetsföreskrifter

23 §

Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning.

background image

5

SFS 2007:414

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
2. Den som har en förlängd ersättningsperiod enligt punkten 3 i över-

gångsbestämmelserna till lagen (2007:393) om ändring i lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring får anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin en-
ligt 5 § när han eller hon förbrukat alla ersättningsdagar i den förlängda er-
sättningsperioden.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007