SFS 2007:415 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

070415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program

1

dels

att 2, 4, 6, 20–25, 37 a och 37 b §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 1, 4 och 21 §§ skall utgå,

dels

att 1, 3, 5, 7, 8, 17, 19 a, 30 och 37 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknads-

politiska programmen

1. arbetsmarknadsutbildning,
2. arbetspraktik,
3. stöd till start av näringsverksamhet,
4. ungdomsinsatser,
5. förberedande insatser, och
6. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
Programmen handhas av Arbetsmarknadsverket om inte annat föreskrivs.

3 §

3

Bestämmelser om arbetsmarknadspolitiska program finns också i

1. förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, och
2. förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funk-

tionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att

den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

5 §

4

En anvisning till ett program innebär att den som anvisas erbjuds att ta

del av programmet.

Frågor om anvisningar prövas av länsarbetsnämnden eller på det sätt som

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) bestämmer.

Det som i denna förordning sägs om anvisningar skall tillämpas på

1

Senaste lydelse av

2 § 2006:1557
21 § 2006:1557
22 § 2003:322
23 § 2006:1557

2

Senaste lydelse 2003:625.

3

Senaste lydelse 2006:1557. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2006:1557.

SFS 2007:415

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

37 a § 2003:498
37 b § 2003:498.

background image

2

SFS 2007:415

– beslut av en kommun om att låta någon ta del av arbetsmarknadspolitisk

verksamhet som kommunen anordnar, och

– beslut av länsarbetsnämnden om ekonomiskt stöd.

7 §

5

En anvisning skall omfatta verksamhet under en bestämd tidsperiod.

Tidsperioden får vara längst sex månader.

Dock skall anvisningar
– till prova-på-platser gälla under längst tre månader,
– till arbetsmarknadsutbildning kunna gälla till dess målet med utbild-

ningen uppnåtts,

– som gäller stöd till start av näringsverksamhet kunna förlängas om det

behövs på grund av sjukdom eller att myndighets tillstånd som behövs för
verksamheten blivit försenat,

– till kommunala ungdomsprogram gälla längst till den dag den enskilde

fyller 20 år, och

– till ungdomsgarantin gälla under längst 12 månader.
Yrkeskompetensbedömning skall pågå under längst tre veckor.

8 §

6

En anvisning får göras för en person som

– är minst 20 år,
– är eller riskerar att bli arbetslös, och
– söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor finns för
– lärlingsplatser i 13 a och 13 b §§,
– prova-på-platser i 14 a §,
– stöd till start av näringsverksamhet i 18 §,
– kommunala ungdomsprogram i 27 §, och
– ungdomsgarantin i 28 §.

17 §

7

Ekonomiskt stöd får lämnas för merkostnader som föranleds av yr-

keskompetensbedömning, oavsett vem som gör bedömningen. Stöd lämnas
dock inte till den som anordnar en prova-på-plats där yrkeskompetensbe-
dömning inte ingår.

När ekonomiskt stöd för merkostnader lämnas till privata arbetsgivare

eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet skall Arbetsmark-
nadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden säkerställa att inte vissa företag eller
viss produktion gynnas i den bemärkelse som framgår av artikel 87.1 i för-
draget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

19 a §

8

Stödet skall lämnas i enlighet med kommissionens förordning

(EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna
87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

9

och 18–20 §§ förord-

ningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

5

Senaste lydelse 2006:292.

6

Senaste lydelse 2006:1557.

7

Senaste lydelse 2006:292. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

8

Senaste lydelse 2003:754.

9

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

background image

3

SFS 2007:415

30 §

10

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande ka-
raktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmark-
nadspolitiskt program eller arbete.

Insatserna kan bestå av
– aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
– fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv veckor,
– aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
– upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
– utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en kommun finansierar,

dock inte under tid som invandraren deltar i av kommunen anordnat intro-
duktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig er-
sättning för flyktingmottagande m.m.,

– utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det reguljära utbild-

ningsväsendet motsvarande längst sex månaders heltidsstudier för den som
är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga.

För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder

som medför nedsatt arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara längre tid
än sex månaders heltidsstudier om det finns särskilda skäl. AMS eller läns-
arbetsnämnden skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och
dokumentera den information som ligger till grund för anvisningen.

37 §

11

Länsarbetsnämnden skall återkalla en anvisning till ett program om

den som anvisats

– inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet

och inte heller anmäler giltigt förhinder,

– inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt,
– missköter sig eller stör verksamheten, eller
– avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbart skäl.
En anvisning skall också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för

återkallelse.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
2. Den som vid ikraftträdandet deltar i aktivitetsgarantin kan ta del av den

tills anvisningen till det program eller den insats han eller hon deltar i upp-
hör. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet har
anvisats aktivitetsgarantin. Den som vid anvisningstidens slut är arbetslös
anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.

3. Äldre föreskrifter om ekonomiskt stöd för merkostnader som föranleds

av arbetspraktik gäller fortfarande för den som anvisats arbetspraktik före
ikraftträdandet.

10

Senaste lydelse 2006:1557.

11

Senaste lydelse 2006:1004.

background image

4

SFS 2007:415

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)