SFS 2007:416 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

070416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1100) om aktivi-

tetsstöd

1

dels

att 2 och 3 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 1 § skall utgå,

dels

att 4, 5, 5 b och 8 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 5 a §, av följande

lydelse.

4 §

2

Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den

som tar del av de arbetsmarknadspolitiska programmen

� jobb- och utvecklingsgarantin,
� arbetsmarknadsutbildning,
� arbetspraktik,
� stöd till start av näringsverksamhet,
� ungdomsinsatser, med undantag för om en kommun enligt 2 eller 4 §

lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program svarar för den en-
skildes ersättning,

� förberedande insatser, eller
� projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

5 §

3

Till den som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersätt-

ning lämnas aktivitetsstöd med samma belopp som skulle ha lämnats som
arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
dock lägst 320 kronor per dag.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid ersätt-

ning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst
som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320
kronor per dag.

När aktivitetsstödets belopp bestäms skall dag med aktivitetsstöd jämstäl-

las med ersättningsdag i en ersättningsperiod enligt lagen om arbetslöshets-
försäkring.

1

Senaste lydelse av

2 § 2002:1057
3 § 2006:1551.

2

Senaste lydelse 2006:1551.

3

Senaste lydelse 2006:1551. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

SFS 2007:416

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:416

Till unga med funktionshinder som tagit del av program under minst tolv

månader lämnas aktivitetsstöd med lägst 475 kronor per dag.

5 a §

4

Till den som inte är berättigad till ersättning enligt 5 § lämnas akti-

vitetsstöd med 223 kronor per dag. Till den som deltar i jobb- och utveck-
lingsgarantin lämnas sådan ersättning under längst 450 dagar.

Till unga med funktionshinder som tagit del av program under minst tolv

månader lämnas aktivitetsstöd med lägst 475 kronor per dag.

5 b §

5

Till den som anvisats jobb- och utvecklingsgarantin efter det att en

tidigare anvisning till garantin återkallats på grund av att han eller hon utan
godtagbart skäl avvisat ett erbjudande om lämpligt arbete eller en insats
inom jobb- och utvecklingsgarantin eller någon annan arbetsmarknadspoli-
tisk åtgärd, lämnas aktivitetsstöd med det belopp som han eller hon skulle ha
fått om beslut om återkallelse inte fattats.

8 §

6

Aktivitetsstöd lämnas även vid frånvaro från aktiviteter, om frånvaron

beror på

1. sjukdom, med undantag för karensdagen enligt 9 §, sedan deltagaren

anmält sjukdomen till Försäkringskassan; bestämmelserna i 3 kap. 7, 8 och
14 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring skall gälla vid denna frånvaro,

2. tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren har rätt till

tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10�12 §§ lagen om allmän försäkring,

3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt,
4. ett tillfälligt uppehåll i upphandlad arbetsmarknadsutbildning eller an-

nan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, om up-
pehållet är en följd av att utbildningsanordnaren gör ett uppehåll i sin verk-
samhet, dock högst under tio ersättningsdagar under perioden juni�augusti,

5. ett tillfälligt uppehåll i insatser inom ramen för jobb- och utvecklings-

garantin, dock under sammanlagt högst 20 ersättningsdagar under en tolv-
månadersperiod, under förutsättning att den enskilde under uppehållet är be-
redd att ta aktiv del av arbetsförmedlingens service i fråga om platsförmed-
ling,

6. vård av närstående i samma omfattning som han eller hon har rätt till

ersättning enligt 4, 6 och 10 §§ lagen (1988:1465) om ersättning och ledig-
het för närståendevård,

7.

hinder i aktiviteten på grund av beslut enligt smittskyddslagen

(2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § eller livsmedels-
lagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsme-
delslagen, eller

8. något annat uppehåll i aktiviteten enligt föreskrifter som Arbetsmark-

nadsstyrelsen (AMS) meddelar.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet del-

tar i aktivitetsgarantin.

4

Tidigare 5 a § upphävd genom 2006:1551.

5

Senaste lydelse 2003:497.

6

Senaste lydelse 2006:843.

background image

3

SFS 2007:416

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007