SFS 2007:417 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

070417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 3, 4 och 20 §§ förordningen (1997:835) om ar-

betslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse.

3 §

1

Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltidsar-

betat under hela ramtiden med 320 kronor per dag, om inte något annat föl-
jer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har ar-
betat heltid under hela ramtiden skall grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 27 a eller 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring

lämnas dagpenning i form av grundbelopp med 320 kronor per dag, under
förutsättning att han eller hon arbetat heltid under hela den ramtid som före-
gick den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte ar-
betat heltid under hela den tiden skall grundbeloppet minskas proportionellt.

4 §

2

Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning skall, om inte något

annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt
följande.

Inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst 680 kronor per dag.
Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas inkomstrelate-

rad ersättning med lägst 320 kronor per dag. För den som inte har arbetat
heltid under hela ramtiden skall beloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 27 a eller 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring

lämnas inkomstrelaterad ersättning med lägst 320 kronor per dag, under för-
utsättning att han eller hon arbetat heltid under hela den ramtid som föregick
den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte arbetat
heltid under hela den tiden skall beloppet minskas proportionellt.

20 §

3

Länsarbetsnämnden skall till en sökandes arbetslöshetskassa lämna

följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller avanmäld som ar-

betssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen,

1

Senaste lydelse 2006:1552.

2

Senaste lydelse 2006:1552.

3

Senaste lydelse 2001:1159.

SFS 2007:417

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:417

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till, om-

fattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den gäller, och

4. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har ändrats

eller återkallats.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)