SFS 2007:418 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

070418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den

arbetsmarknadspolitiska verksamheten

dels

att rubriken närmast före 1 § skall utgå,

dels

att nuvarande 16 a § skall betecknas 16 d §,

dels

att 9 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 16 a § skall sättas närmast före 16 d §,

dels

att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 9 a och

16 a–16 c §§ av följande lydelse.

9 §

1

De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska

insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla
ett arbete. En anvisning till ett program skall vara arbetsmarknadspolitiskt
motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår
som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknads-
politiskt perspektiv.

Bestämmelser om programmen finns i lagen (2000:625) om arbetsmark-

nadspolitiska program, förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspoli-
tiska program, förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, förordningen
(2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga och förordningen (2007:414) om jobb- och ut-
vecklingsgarantin.

I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att

den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

9 a §

Länsarbetsnämnden skall samråda med den sammanslutning av ar-

betstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan någon an-
visas ett program som är förlagt till en arbetsplats eller tar del av en arbets-
marknadspolitisk insats som är förlagd till en arbetsplats.

Länsarbetsnämnden skall även inhämta information för att säkerställa att

arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskuld eller betalningsanmärkning
som inte är obetydlig innan någon erbjuds programmet eller insatsen på ar-
betsplatsen. Om sådant förhållande föreligger får någon anvisning inte gö-
ras.

1

Senaste lydelse 2006:1555.

SFS 2007:418

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:418

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

16 §

2

Den offentliga arbetsförmedlingen skall underrätta arbetslöshetskas-

san och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande
som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassa

– avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program

som erbjuds,

– på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställ-

ning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd,

– uppträder så att det finns anledning för den offentliga arbetsförmed-

lingen att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst ar-
bete,

– frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit

avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på
annat sätt kan antas ha fått kännedom om det, eller

– i övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersätt-

ning i 9 § 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Den offentliga arbetsförmedlingen skall vidare omedelbart informera ar-

betslöshetskassan om en arbetssökande som får eller begär ersättning från
kassan inte besökt eller kontaktat arbetsförmedlingen efter kallelse eller en-
ligt överenskommelse (avanmälan).

När en sökande som är avanmäld till arbetslöshetskassan åter anmäler sig

på arbetsförmedlingen skall arbetsförmedlingen samma dag informera ar-
betslöshetskassan om detta (ersättningsanmälan). När arbetsförmedlingen
bedömer att sökanden åter uppfyller villkoren i första stycket sista strecksat-
sen skall den snarast meddela detta till arbetslöshetskassan.

16 a §

En arbetslös som blivit avanmäld till arbetslöshetskassan skall ges

möjlighet att åter anmäla sig på den offentliga arbetsförmedlingen även på
annat sätt än genom personligt besök.

16 b §

Vid varje offentlig arbetsförmedling skall det finnas en tjänsteman

som ansvarar för att underrättelser enligt 16 § lämnas till berörd arbetslös-
hetskassa.

16 c §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen meddelar, efter samråd

med AMS, närmare föreskrifter om hur underrättelse enligt 16 § skall ske
och vad den skall innehålla samt hur en återanmälan enligt 16 a § får ske.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2

Senaste lydelse 2005:602.