SFS 2007:419 Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

070419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:630) om särskilda

insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsför-
måga

1

dels

att 2 § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 1 § skall utgå,

dels

att 3, 5, 6 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

3 §

2

I avtal mellan Arbetsmarknadsstyrelsen och Samhall Aktiebolag reg-

leras särskilda åtaganden och villkor för statens bidrag till Samhall Aktie-
bolag och för Samhalls verksamhet.

5 §

3

Programmet omfattar stöd och andra insatser som syftar till att kom-

pensera nedsättning i arbetsförmågan hos personer med funktionshinder och
att stärka dessa personers möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Stöd enligt förordningen lämnas i enlighet med de villkor som anges i

Europiska kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 decem-
ber 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på syssel-
sättningsstöd.

4

6 §

5

En anvisning till programmet innebär att den som anvisas erbjuds att

ta del av programmet.

Frågor om anvisningar och om stöd enligt denna förordning prövas av

länsarbetsnämnden eller på det sätt som Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)
bestämmer.

9 §

6

Stöd och andra insatser enligt denna förordning får lämnas till eller

omfatta personer

1

Senaste lydelse av

förordningsrubrik 2005:1203
2 § 2006:1556.

2

Senaste lydelse 2006:1556. �ndringen innebär att första, tredje och fjärde styckena

upphävs.

3

Senaste lydelse 2005:1203. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

4

EGT L 337, 13.12.2002, s. 3, (Celex 32002R2204).

5

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

6

Senaste lydelse 2005:1203. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2007:419

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

4

SFS 2007:380�446

background image

2

SFS 2007:419

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, och
� som uppfyller de särskilda villkor som i denna förordning anges under

de enskilda insatserna.

Länsarbetsnämnden bedömer vilka stöd och insatser som är lämpliga i

varje enskilt fall.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)