SFS 2007:420 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

070420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd

dels

att rubrikerna närmast före 1 § och närmast efter 3 § skall utgå,

dels

att nuvarande 5 e § skall betecknas 5 b §,

dels

att 5 a, 5 b, 6 b, 8, 15, 17 a och 18 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas sju nya paragrafer, 5 c–5 e, 17 b–

17 d och 18 a §§, samt närmast före 5 a, 5 c, 17 a, 17 b, 17 c, 17 d, 18 och
18 a §§ åtta nya rubriker, av följande lydelse,

dels

att det i förordningen närmast före 18 b § skall införas en ny rubrik

som skall lyda ”Anställningsstöd för långtidssjukskrivna” och närmast före
19 § en ny rubrik som skall lyda ”Gemensamma bestämmelser”.

Särskilt anställningsstöd för den som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin

5 a §

1

En person får anvisas en anställning med särskilt anställningsstöd

om han eller hon har avslutat fas ett i jobb- och utvecklingsgarantin.

5 b §

2

När en anställning med särskilt anställningsstöd har upphört får en

ny anvisning till en sådan anställning göras för den som efter anställningens
upphörande deltagit i organiserade jobbsökaraktiviteter hos den offentliga
arbetsförmedlingen under minst tre månader utan att ha fått arbete. En anvis-
ning till en anställning hos en arbetsgivare, som den enskilde tidigare varit
anställd hos med särskilt anställningsstöd, får dock göras tidigast sex måna-
der efter det att den tidigare anställningen upphört och under förutsättning
att andra insatser inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin inte bedöms
tillräckliga.

1

Senaste lydelse 2003:321. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2

Tidigare 5 b § upphävd genom 2006:1553.

SFS 2007:420

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:420

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

5 c §

3

En person som inom de senaste 18 månaderna har beviljats uppe-

hållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller motsvarande äldre bestämmelser, samt är arbetslös och anmäld hos den
offentliga arbetsförmedlingen får anvisas en anställning med särskilt anställ-
ningsstöd i form av instegsjobb.

Vid tillämpning av första stycket skall det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

5 d §

4

Anvisningen skall avse en anställning på del- eller heltid i vilken in-

går inslag av handledning.

5 e §

För att anvisningen skall få göras måste personen studera, eller ha

fått en utfästelse att studera, svenska inom ramen för svenskundervisning för
invandrare (sfi). Studierna skall gå att kombinera med anställningen.

6 b §

5

Anställningsstöd för långtidssjukskrivna skall lämnas i enlighet med

kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre bety-
delse

6

och 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till närings-

livet.

8 §

Anställningsstöd lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren

intygar att lön och andra anställningsförmåner lämnas enligt kollektivavtal
eller att de är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i branschen.

15 §

Innan länsarbetsnämnden anvisar någon till anställning med särskilt

anställningsstöd i form av instegsjobb skall arbetsgivaren till nämnden ha re-
dovisat en plan för hur personen kommer att handledas.

Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och
utvecklingsgarantin

17 a §

7

Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utveck-

lingsgarantin lämnas under 12 månader.

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

17 b §

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas under 18

månader från det att uppehållstillstånd beviljats. Stöd för anställning som
omfattar mer än halvtid lämnas aldrig längre än sex månader.

En anvisning får göras för högst sex månader i taget. Efter en anvisnings-

period kan en ny anvisning göras om förutsättningarna i 5 c–5 e §§ fortfa-

3

Tidigare 5 c § upphävd genom 2006:1553.

4

Tidigare 5 d § upphävd genom 2006:1553.

5

Senaste lydelse 2004:18.

6

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5, (Celex 32006R1998).

7

Senaste lydelse 2006:1553. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena

upphävs.

background image

3

SFS 2007:420

rande är uppfyllda. En sådan ny anvisning får göras även om inga studier
inom sfi bedrivs eller skall bedrivas, under förutsättning att ett godkänt re-
sultat har uppnåtts för kurs D inom sfi under en tidigare anvisningsperiod.

Vid beräkning av 18-månadersperioden enligt första stycket skall det

bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av
eget barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter bar-
nets ankomst till familjen.

Anställningsstöd för långtidssjukskrivna

17 c §

Anställningsstöd för långtidssjukskrivna lämnas under sex måna-

der.

Gemensamma bestämmelser

17 d §

När det gäller tidsbegränsade anställningar där arbetsuppgifternas

varaktighet är kortare än de tider som anges i 17 a–17 c §§ skall anställ-
ningsstöd lämnas för den tid arbetsuppgifterna varar.

Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och
utvecklingsgarantin

18 §

8

Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utveck-

lingsgarantin lämnas med 85 procent av lönekostnaden, dock högst 750 kro-
nor per dag.

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

18 a §

9

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas med 50 pro-

cent av lönekostnaden till offentliga arbetsgivare, dock högst 500 kronor per
dag, och med 75 procent av lönekostnaden till privata arbetsgivare eller of-
fentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, dock högst 750 kronor
per dag.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet har

en anställning med särskilt anställningsstöd.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

8

Senaste lydelse 2006:1553.

9

Tidigare 18 a § upphävd genom 2004:221.

5

SFS 2007:380–446

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007