SFS 2007:421 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

070421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 3, 6, 8, 10, 12 och 16 §§ förordningen

(2006:1481) om stöd för nystartsjobb

skall ha följande lydelse.

3 §

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som fyllt

20 år om han eller hon

a) sedan minst ett år på heltid varit arbetslös och anmäld hos den offent-

liga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,

b) sedan minst ett år på heltid haft skyddat arbete vid Samhall AB samt är

anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen,

c) sedan minst ett år på heltid varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd

enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) samt är anmäld hos den offent-
liga arbetsförmedlingen,

d) sedan minst ett år på heltid fått sjukpenning, rehabiliteringspenning,

sjuk- eller aktivitetsersättning samt är anmäld hos den offentliga arbetsför-
medlingen,

e) sedan minst ett år på heltid omfattas av en kombination av sådana för-

hållanden som avses i a�d samt är arbetslös och anmäld hos den offentliga
arbetsförmedlingen,

f) är högst 24 år och på heltid sedan minst sex månader omfattas av så-

dana förhållanden som avses i a�d, eller en kombination av sådana förhål-
landen, samt är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen,

g) inom de senaste tre åren har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1,

2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre be-
stämmelser, samt är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmed-
lingen, eller

h) är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och inte uppfyller övriga

villkor i denna paragraf.

6 §

Stöd lämnas till privata arbetsgivare samt till offentliga arbetsgivare

vid drift av affärsverksamhet.

8 §

Stöd enligt denna förordning lämnas endast under förutsättning att ar-

betsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner lämnas enligt
kollektivavtal eller att de är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i
branschen.

SFS 2007:421

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:421

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatte-

skuld eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

10 §

Stöd för nystartsjobb lämnas under lika lång tid som den som anställs

har varit frånvarande från arbetslivet, eller haft ett skyddat arbete, på det sätt
som anges i 3 §, dock längst fem år.

För den som fyllt 55 år lämnas stöd under dubbelt så lång tid som perso-

nen har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat arbete, dock
längst tio år och till den första dagen i den månad då han eller hon fyller 65
år.

För den som fyllt 20 men inte 25 år lämnas stöd under längst ett år. Detta

gäller dock inte den som uppfyller kraven enligt 3 § d.

För utlänningar som fyllt 20 år lämnas stöd under tre år från tidpunkten

för beslut om uppehållstillstånd, dock längst till den första dagen i den må-
nad då han eller hon fyller 65 år.

För den som uppfyller kraven enligt 3 h § lämnas stöd under längst ett år.

12 §

Stöd lämnas genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som

motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den an-
ställde som arbetsgivaren skall betala enligt socialavgiftslagen (2000:980)
och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Beloppet skall motsvara de
fulla avgifterna, utan reducering.

16 §

Beslut om nystartsjobb fattas för ett år i taget. Inför ett nytt beslut

skall arbetsgivaren ge in en ny ansökan.

Länsarbetsnämnden skall före beslutet inhämta information för att säker-

ställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskuld eller betalnings-
anmärkning som inte är obetydlig.

Länsarbetsnämndens beslut att förklara en arbetsgivare berättigad till stöd

skall förenas med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla för-
ändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut
skall omprövas vid ändrade förhållanden.

Denna förordningen träder i kraft den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)