SFS 2007:422 Förordning om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

070422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:623) med
instruktion för Arbetsmarknadsverket;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 38 § förordningen (2001:623) med instruktion

för Arbetsmarknadsverket skall ha följande lydelse.

38 §

Arbetsmarknadsnämnden skall särskilt

– medverka till att målen för den nationella arbetsmarknadspolitiken upp-

nås,

– medverka till att finna former och skapa utrymme för jobb- och utveck-

lingsgarantin,

– ansvara för kvaliteten i ungdomsinsatserna,
– skapa samsyn mellan olika aktörer för att främja att varje individs

arbetsförmåga tas till vara så att det blir möjligt för den enskilde att försörja
sig genom eget arbete, och

– mobilisera det lokala arbetskraftsutbudet.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:422

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007