SFS 2007:424 Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

070424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 3, 4, 6 och 7 §§ förordningen (2002:760) om

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor skall ha följande lydelse.

3 §

En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till

sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan
har examensrätt för.

Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet,

ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), gäller ut-
över första stycket att uppdraget skall avse personalutbildning eller utbild-
ning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl.

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället utöver

första stycket att uppdraget skall avse personalutbildning som är ägnad att få
betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren.

4 §

Uppdragsutbildning får inte bedrivas på ett sådant sätt eller i en sådan

omfattning att den får en negativ inverkan på den högskoleutbildning på
grundnivå eller avancerad nivå som högskolan skall bedriva.

När en högskola anordnar uppdragsutbildning som omfattar studier mot-

svarande mer än 60 högskolepoäng, skall högskolan skriftligen underrätta
Högskoleverket om detta.

6 §

De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis

eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen
som på motsvarande högskoleutbildning. Detta gäller även om deltagarna
saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning.

7 §

Den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 §

har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grund-
nivå eller avancerad nivå.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en uppdragsutbildning men

då inte slutfört den har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläg-

SFS 2007:424

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

6

SFS 2007:380�446

background image

2

SFS 2007:424

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

gande högskoleutbildning enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till
och med utgången av juni 2015.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)