SFS 2007:426 Förordning om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

070426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1079) om
Kollegiet för samhällsforskning;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1995:1079) om Kollegiet för

samhällsforskning

1

skall ha följande lydelse.

2 §

Kollegiet är ett institut för avancerade studier inom främst samhälls-

vetenskap och humaniora. Kollegiet skall i internationell samverkan bedriva
verksamhet i form av gästforskarprogram och tematiska forskningsprogram.
Kollegiet skall också medverka i utbildning på forskarnivå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1997:1303.

SFS 2007:426

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007