SFS 2007:428 Förordning om ändring i förordningen (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet

070428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1199) med
instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2000:1199) med instruktion

för Vetenskapsrådet skall ha följande lydelse.

16 §

1

Utbildningsvetenskapliga kommittén skall främja och stödja utbild-

ningsvetenskaplig forskning av högsta kvalitet.

Kommittén skall själv inom sitt verksamhetsområde för Vetenskapsrådet
� fördela medel till forskning och utbildning på forskarnivå som bedrivs i

anslutning till lärarutbildning och som svarar mot behov inom lärarutbild-
ningen och den pedagogiska yrkesverksamheten, och

� på begäran av Vetenskapsrådets styrelse upprätta underlag till beslut i

principiella och strategiska frågor och på eget initiativ väcka sådana frågor
till styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:1158.

SFS 2007:428

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007