SFS 2007:429 Förordning om ändring i förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd

070429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1472) om
anställningar beslutade av forskningsråd;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 5 och 10 §§ förordningen (2000:1472) om an-

ställningar beslutade av forskningsråd skall ha följande lydelse.

5 §

1

Den som är anställd som forskare har som främsta skyldighet att be-

driva forskning. Vidare skall forskaren i sin vetenskap handleda doktorander
som deltar i utbildning på forskarnivå, bedöma doktorandernas prestationer
och undervisa främst inom utbildning på forskarnivå.

Omfattningen av arbetsuppgifterna, med undantag av skyldigheten att be-

driva forskning, fastställs av forskningsrådet i anställningsbeslutet. Det sker
efter samråd med berört universitet respektive berörd högskola. Huvuddelen
av dessa arbetsuppgifter skall avse handledning.

Forskaren skall följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den

samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för forskarens arbete. Forska-
rens verksamhet skall anordnas på det sätt som är mest ändamålsenligt med
hänsyn till de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen samt forskning-
ens och utbildningens krav.

10 §

För anställning som forskarassistent skall bestämmelserna om

behörighet, bedömningsgrunder och tidsbegränsning av anställning i 4 kap.
10 och 17 §§ samt 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) gälla i tillämp-
liga delar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:384.

SFS 2007:429

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007