SFS 2007:430 Förordning om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

070430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:938) om
utbildningsbidrag för doktorander;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 8 och 17 a §§ förordningen (1995:938) om

utbildningsbidrag för doktorander

1

skall ha följande lydelse.

1 §

Utbildningsbidrag får lämnas enligt denna förordning till den som an-

tas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid ett statligt
universitet eller en statlig högskola eller vid Handelshögskolan i Stockholm.
Med högskola avses i fortsättningen både universitet och högskola.

8 §

När utbildningsbidrag beviljas skall företräde ges åt dem som bäst kan

tillgodogöra sig utbildningen.

De som tidigare har fått utbildningsbidrag och som med framgång har

ägnat sig åt utbildning på forskarnivå skall ha företräde till bidrag.

17 a §

2

Om utbildningen på forskarnivå faller inom ansvarsområdet för ett

sådant särskilt organ som avses i 2 kap. 5 a § andra stycket tredje och fjärde
meningarna högskolelagen (1992:1434), skall med fakultetsnämnd avses det
särskilda organet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1998:81.

2

Senaste lydelse 2001:24.

SFS 2007:430

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007